Cumprimos 20 anos e celebrámolo ofrecéndoche un 10% de desconto en todas as nosas cadeiras salvaescaleiras. ⏱️ Oferta dispoñible só por tempo limitado!

Cumprimos 20 anos e celebrámolo ofrecéndoche un 10% de desconto en todas as nosas cadeiras salvaescaleiras. ⏱️ Oferta dispoñible só por tempo limitado!

Política de Privacidade

A través da presente Política infórmase que os datos persoais dos clientes serán tratados de conformidade cos principios de transparencia, limitación da finalidade, minimización de datos, exactitude, integridade e confidencialidade, así como respectando o resto de obrigacións e garantías establecidas no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Para iso actualizamos a nosa Política de Privacidade, que afecta a persoas físicas e aos interlocutores de empresas, e que substitúe á que anteriormente regulaba o tratamento dos datos de SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L, co obxectivo de renovar a confianza do cliente e brindarlle unha experiencia diferencial. Para os efectos de cumprir coa mencionada normativa e axudar ao Cliente ou usuario de SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L a entender como se recompilan, empregan, tratan e protexen os seus datos persoais, SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L infórmalle dos seguintes aspectos relacionados co seu dereito á protección de datos persoais.

 

Glosario de termos

Para a mellor comprensión da Política de privacidade, defínense os seguintes conceptos aos que se irá facendo referencia na mesma:

 • Cliente ou titular: persoa ou empresa que realice e manteña a relación contractual con SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L
 • Usuario: persoa que interactúe na web de SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L.
 • Interlocutor de empresa: persoa designada por SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L que interactue para comunicacións informativas e/ou comerciais.
 • Produto ou Servizo: produtos ou servizos cuxa comercialización se realice baixo SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L

 

Quen trata os teus datos

Identidade: SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L

Dire. Postal: POL INDUSTRIAL VEIGADAÑA C ANEL DO PERRAL , 43 36416 MOS

Teléfono: 986 441 175

Correo Electrónico: nexoted@nexoted.com

 

Que é un dato persoal e que datos tratamos?

Os datos persoais consisten en información que identifica ou que permite identificar a persoas individuais como o nome, a dirección postal, a dirección de correo electrónico ou o número de teléfono, etc.

Dende SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L, tratamos a información persoal que o cliente facilita para a contratación dun produto ou servizo, así como a información xerada a través da prestación do mesmo. En base ao principio de minimización, os datos que poderemos tratar serán adecuados, pertinentes e limitados aos necesarios en función dos fins para os cales son tratados, e respectando sempre a vontade do cliente.

Os datos que poderán ser obxecto de tratamento, dependendo dos Produtos e/ou Servizos que o Cliente teña contratados, así como dos tratamentos adicionais permitidos ou autorizados polo Cliente, serán os determinados nas seguintes categorías:

 • Datos de cliente: é o conxunto de datos formado polos datos de contacto, idade, así como calquera tipo de información solicitada.
 • Datos dos Produtos ou Servizos: tipo de produtos e/ou servizos que foron contratados polo cliente
 • Datos de visitas web: son os datos da dirección IP pública de cada conexión realizada polo usuario, incluíndo a súa data e hora de conexión, a consulta ao DNS, as páxinas webs consultadas ou as aplicacións utilizadas polo cliente, a IP da web que o cliente consulta, nome de dominio (URL), apartados visitados dentro da páxina web ( URI), volume de datos utilizados, data da conexión e IMSI.

Non obstante o anterior, infórmase que a prestación dos Produtos e/ou Servizos de SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L poderán implicar o tratamento doutras categorías de datos non incluídas nesta enumeración, en tal caso, o Cliente será informado das condicións de privacidade específicas solicitándoas ao correo nexoted@nexoted.com.

Sen prexuízo dos datos indicados anteriormente, SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L informa que os datos tratados poderán ser obxecto dun proceso de anonimización irreversible cumprindo con todas as garantías establecidas pola lexislación así como as medidas que permita o mercado. A este respecto, sinalar que os principios de protección de datos de carácter persoal non son aplicables á información anónima.

 

Como tratamos os teus datos?

Na presente Política recóllese o detalle da forma na que SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L trata os datos persoais, e da cal se informou ao Cliente.

 

Que implica ser Cliente?

O Cliente é o responsable da relación establecida, e o que acepta as condicións nas que se desenvolve a mesma. Neste sentido, garante que está facultado e obtivo o consentimento dos usuarios ou interlocutores para aceptar as condicións de privacidade que se establecen na presente Política.

 

Para que tratamos os teus datos?

En SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L tratamos os datos do cliente para a prestación do servizo, así como para outras finalidades que o mesmo permita ou autorice nos termos informados na presente Política de Privacidade. O Cliente será o único responsable de toda a información que se proporcione a SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L para a xestión e contratación dos produtos e/ou servizos, garantindo que está facultado e obtivo o consentimento do seu titular para a entrega. SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L non se responsabiliza da utilización de datos falsos, inexactos, incompletos, non actualizados proporcionados polo Cliente.

 

Prazos de conservación da información

Infórmase o cliente de que, en cumprimento do principio de limitación do prazo de conservación, os datos recolleitos serán tratados única e exclusivamente durante o tempo necesario e para as finalidades para as que se solicitaron en cada momento. Serán pois mantidos de forma que se permita a identificación dos interesados durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento dos datos persoais.

En concreto, SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L atópase sometida ao cumprimento de determinadas obrigacións legais, por exemplo, o Lei Xeral Tributaria art. 66-70 para o tratamento de datos para a súa facturación e posible cesión dos mesmos en caso de obrigacións legais.

 

Exercicio de dereitos

De conformidade co establecido na normativa aplicable, SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L informa o cliente que ten os seguintes dereitos derivados da normativa aplicable:

 • Acceso: permite ao titular dos datos obter información sobre se en SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L estamos a tratar datos persoais que lle conciernen ou non e, en tal caso, dereito a obter información sobre os teus datos de carácter persoal sometidos a tratamento.
 • Rectificación: permite corrixir erros e modificar os datos que resulten ser inexactos ou incompletos.
 • Supresión: permite que os datos sexan suprimidos e deixen de tratarse por SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L, salvo que exista obrigación legal de conservalos e/ou non prevalezan outros motivos lexítimos para o seu tratamento por SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L
 • Limitación: baixo as condicións establecidas legalmente, permite que o tratamento de datos paralícese, de tal maneira que se evite por parte de SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L o seu tratamento nun futuro, que unicamente os conservará para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Oposición: en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
 • Portabilidade: permite ao interesado recibir os seus datos persoais e poder transmitilos directamente a outro responsable nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica. Para o exercicio deste dereito, será necesario que o cliente proporcione un correo electrónico válido.

SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L garante a adopción das medidas necesarias para asegurar o exercicio destes dereitos gratuitamente, sendo necesario para tal exercicio que se achegue copia do seu documento oficial de identificación:

 1. Para o exercicio de calquera dos dereitos citados anteriormente dirixindo un escrito postal, indicando na solicitude que dereito exerce, a:                    | Identidade: SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L |Postal: POL INDUSTRIAL VEIGADAÑA C ANEL DO PERRAL , 43 36416 MOS | Correo Elect: nexoted@nexoted.com 
 2. Escribindo un correo electrónico a través da seguinte dirección, achegando a mesma información exposta no apartado anterior, a: nexoted@nexoted.com 
 3. Información que compartimos: destinatarios ou categorías destinatarios Os datos non se cederán a terceiros, salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.

 

Seguridade e confidencialidade no tratamento da túa información

SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L preocúpase por garantir a seguridade, o secreto e a confidencialidade dos teus datos, comunicacións e información persoal. Por iso, como parte do noso compromiso e en cumprimento da lexislación vixente, adoptamos as máis esixentes e robustas medidas de seguridade e medios técnicos para evitar a súa perda, mal uso ou o seu acceso sen a túa autorización. 

Cando recibimos os datos do cliente, utilizamos rigorosos procedementos e funcións de seguridade para impedir calquera acceso non autorizado. 

Os datos persoais que podamos solicitar por medio das distintas comunicacións que manteñamos contigo serán tratados con absoluta confidencialidade, comprometéndonos a gardar secreto respecto dos mesmos e garantindo o deber de gardalos adoptando todas as medidas necesarias e razoables que eviten a súa alteración, perda e tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na lexislación aplicable.

 

Tratamento de datos de menores

SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L prohibe expresamente que aqueles menores que non teñan a idade mínima prevista legalmente na normativa vixente para poder consentir o tratamento dos seus datos persoais por si mesmos, faciliten os mesmos a SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L sen o consentimento previo dos seus pais, titores ou representantes legais.

No momento no que os pais, titores ou representantes legais destes menores detecten un tratamento de datos non autorizado poderán presentar as súas consultas ou reclamacións dirixindo un escrito a nexoted@nexoted.com

 

Cookies

Do mesmo xeito que outros portais da internet, as páxinas web de SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L utilizan unha tecnoloxía denominada “ cookies” para solicitar información sobre as interaccións dos usuarios e forma de utilización das Páxinas web.

Se desexas obter información detallada sobre como SOLUCIÓNS TECNICAS NEXOTED, S.L utiliza as cookies, podes consultar aquí a Política de Cookies.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestra web mediante el análisis de tu navegación en nuestro sitio web. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.