Cumprimos 20 anos e celebrámolo ofrecéndoche un 10% de desconto en todas as nosas cadeiras salvaescaleiras. ⏱️ Oferta dispoñible só por tempo limitado!

Cumprimos 20 anos e celebrámolo ofrecéndoche un 10% de desconto en todas as nosas cadeiras salvaescaleiras. ⏱️ Oferta dispoñible só por tempo limitado!

Aviso Legal

Denominación Social: SOLUCIONES TECNICAS NEXOTED, S.L

Nome Comercial: SOLUCIONES TECNICAS NEXOTED, S.L

Domicilio Social: POL INDUSTRIAL VEIGADAÑA C ANEL DO PERRAL , 43 36416 MOS

NIF: B36907699

Teléfono: 986 441 175

Correo electrónico: nexoted@nexoted.com

Nome de dominio: www.nexoted.com

Obxecto

O prestador, responsable do sitio web, pon ao dispor dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico ( LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

O prestador resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

Responsabilidade

O prestador exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

O sitio web do prestador pode utilizar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao terminar a sesión do usuario. En ningún caso utilizaranse as cookies para recoller información de carácter persoal.

Desde o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a devanditos contidos. En todo caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O prestador non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chat´ s, xeradores de blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. Con todo e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse ao dispor de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

Protección de datos persoais

SOLUCIONES TÉCNICAS NEXOTED, S.L titular do portal www.nexoted.com, informa ós usuarios do mesmo, en diante o “portal”, que SOLUCIONES TÉCNICAS NEXOTED, S.L é responsable dos tratamentos que se realicen mediante este portal, salvo que outra cousa infórmese no tratamento de que se trate.

SOLUCIONES TÉCNICAS NEXOTED, S.L respecta a lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, a privacidade dos usuarios e o secreto e seguridade dos datos persoais, de conformidade co establecido na lexislación aplicable en materia de protección de datos, en concreto, o Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, adoptando para iso as medidas técnicas e organizativas necesarias para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos e os riscos aos que están expostos.

En concreto, infórmase os usuarios do portal que os seus datos de carácter persoal só poderán obterse para o seu tratamento cando sexan adecuados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e as finalidades determinadas, explícitas e lexítimas para as que se obtiveron.

Cando se soliciten os datos persoais a través do portal, informarase previamente ao usuario, de forma clara e inequívoca, dos seguintes extremos:

 • existencia dun tratamento de datos de carácter persoal.
 • a identidade e os datos de contacto do responsable do tratamento de datos persoais obtidos.
 • os datos de contacto do Delegado de Protección de Datos, se procede.
 • os fins do tratamento a que se destinan os datos persoais e a base xurídica do tratamento.
 • os destinatarios ou as categorías de destinatarios dos datos persoais, no seu caso.
 • no seu caso, a intención do responsable de transferir datos persoais a un terceiro país.
 • o prazo ou os criterios de conservación da información.
 • a existencia do dereito para solicitar ao responsable do tratamento o acceso aos datos persoais relativos ao interesado, e a súa rectificación ou supresión, ou a limitación do seu tratamento, o dereito á portabilidad dos datos, ou a opoñerse ao tratamento. Así mesmo, a maneira de exercitar os mencionados dereitos.
 • cando o tratamento estea baseado no consentimento do interesado, a existencia do dereito para retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada; Se o tratamento non está baseado no consentimento, o seu dereito para exercer a oposición ao tratamento.
 • o dereito para presentar unha reclamación ante unha autoridade de control
 • a existencia, se as houbese, de decisións automatizas, incluída a elaboración de perfís e o exercicio de dereitos asociados ao devandito tratamento.

En particular, cando se soliciten datos de nenos, o tratamento unicamente considerarase lícito se o consentimento deuno ou autorizou o titular da patria potestade ou tutela sobre o neno.

O usuario será o único responsable por mor do enchemento dos formularios con datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados.

Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais. Os datos que se lle solicitan resultan necesarios, de maneira que de non facilitalos non será posible a prestación do servizo requirido. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en SOLUCIONES TÉCNICAS NEXOTED, S.L estamos a tratar os seus datos persoais por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios, á limitación do seu tratamento, ou a opoñerse ao tratamento, así como ao dereito da portabilidad dos datos.

Ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de Datos www.aepd.es).

Propiedade intelectual e industrial

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a os mesmos. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

O prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do prestador sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico: nexoted@nexoted.com

Lei aplicable e xurisdición

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Pontevedra.